Vides novērtējums

Mums ir svarīgs katrs viedoklis, lai risinātu problēmjautājumus skolā vides jomā!
Aizpildi Vides novērtējuma anketu par tēmu Atkritumi šeit.Vides novērtējums. Tēma: Atkritumi. Laurenču sākumskolā
171 atbilde
Vai skolā izvērtējat, no kurām lietām varētu atteikties, kuras varētu nepirkt, lai pēc tam neradītu liekus atkritumus?171 atbilde
NekadRetiDažreizBiežiKatru reizi14%8,2%21,6%39,2%17%
Nekad24
Reti29
Dažreiz67
Bieži37
Katru reizi14
Vai skolā, pērkot lietas, izvērtējat to ietekmi uz vidi, iepakojumu, kalpošanas ilgumu, izmantošanas iespējas, izcelsmi u.tm.?171 atbilde
NekadRetiDažreizBiežiKatru reizi15,8%18,1%18,7%33,3%14%
Nekad27
Reti24
Dažreiz57
Bieži32
Katru reizi31
Vai izvērtējat, kuras no šķietami nevajadzīgām un ārā metamām lietām var lietot atkārtoti, saremontēt, pārveidot u.tml.?171 atbilde
NekadRetiDažreizBiežiKatru reizi9,4%12,3%16,4%23,4%38,6%
Nekad16
Reti21
Dažreiz66
Bieži40
Katru reizi28
Vai skolā ir iespēja apmainīties ar lietām? (piemēram grāmatām, apģērbiem, citām lietām)171 atbilde
NekadRetiDažreizBiežiRegulāri11,1%24%19,3%39,8%
Nekad68
Reti33
Dažreiz41
Bieži19
Regulāri10
Vai drukājot dokumentus, tiek apdrukātas papīra abas puses?171 atbilde
NekadRetiDažreizBiežiVienmēr8,2%17,5%29,8%33,9%
Nekad14
Reti18
Dažreiz58
Bieži51
Vienmēr30
Vai skolas pasākumos tiek lietoti vienreiz lietojamie trauki?171 atbilde
VienmērBiežiDažreizRetiNekad24,6%19,3%15,8%15,2%25,1%
Vienmēr42
Bieži43
Dažreiz26
Reti27
Nekad33
Vai skolēni bieži lieto vienreizlietojamās glāzītes no dzērienu automāta?171 atbilde
VienmērBiežiDažŗeizRetiNekad14,6%22,8%15,2%28,1%19,3%
Vienmēr25
Bieži33
Dažŗeiz48
Reti26
Nekad39
Vai skolēni bieži lieto vienreizlietojamās glāzītes no ūdens automāta?171 atbilde
VienmērBiežiDažreizRetiNekad14%19,9%18,7%24%23,4%
Vienmēr24
Bieži40
Dažreiz41
Reti32
Nekad34
Cik skolēni lieto savu daudzreiz lietojamo krūzi, pudeli?171 atbilde
0%25%50%75%100%9,4%32,2%29,8%27,5%
0%2
25%16
50%47
75%51
100%55
Cik daudz plastmasas atkritumi rodas skolotāju istabā?171 atbilde
DaudzVidējiMaz45%49,1%
Daudz10
Vidēji84
Maz77
Vai skolēni bieži pērk ūdeni plastmasas pudelēs?171 atbilde
VienmērBiežiDažreizRetiNekad14%16,4%24%17,5%28,1%
Vienmēr48
Bieži30
Dažreiz41
Reti28
Nekad24
Vai skolēniem ir ērti pieejams dzeramais krāna ūdens?171 atbilde
Nav pieejamsVairākās vietās21,6%78,4%
Nav pieejams37
Vairākās vietās134
Cik,apmēram, plastmasas atkritumu uz vienu skolēnu rodas klases vakaros, ekskursijās, pārgājienos?171 atbilde
4321018,7%8,2%13,5%40,4%19,3%
432
333
269
123
014
Cik no klasēm ir pieejamas kastes papīra atkritumu šķirošanai?171 atbilde
0%25%50%75%100%54,4%17,5%18,7%
0%7
25%9
50%32
75%30
100%93
Cik no gaiteņiem ir pieejamas vietas plastmasas šķirošanai?171 atbilde
NevienāDažosVisos9,9%56,7%33,3%
Nevienā57
Dažos97
Visos17
Vai skolā ir pieejama informācija par atkritumu šķirošanu?171 atbilde
NavVairākās vietās17%83%
Nav29
Vairākās vietās142
Vai skolā ir atgādinājumi, kas veicina neradīt liekus atkritumus?171 atbilde
NavDaudzās vietās72,5%27,5%
Nav47
Daudzās vietās124
Vai skolā ir iespējams kompostēt bioloģiskos atkritumus?171 atbilde
NavIr19,3%80,7%
Nav138
Ir33
Cik bieži skolas apkārtne tiek piesārņota ar atkritumiem?171 atbilde
VienmērBiežiDažreizRetiNekad8,2%12,3%19,3%32,7%27,5%
Vienmēr14
Bieži21
Dažreiz47
Reti56
Nekad33
Vai skola iesaistās atkritumu piesārņojuma novēršanā un sakopšanā savā apkārtnē?171 atbilde
NeiesaistāsRetiDažreizBiežiVienmēr8,8%29,2%26,9%29,8%
Neiesaistās9
Reti15
Dažreiz51
Bieži46
Vienmēr50
Vai skolas pasākumos tiek palaisti gaisā baloni vai dalīti plastmasas aksesuāri?171 atbilde
BiežiDažreizNekad15,2%27,5%57,3%
Bieži26
Dažreiz98
Nekad47
Paradumu un attieksmju izvērtējums
Kāpēc, tavuprāt , svarīgi samazināt plastmasas daudzumu mūsu ikdienā? Mini divus iemeslus!171 atbilde
-
-
Tas bojā dabu, ledāji kūst, piesārņo gaisu, ūdeņus, ilgi pārstrādājas.
Nezinu.
Lai labāks gaiss būtu.
Tāpēc, ka tas bojā dabu un plasmasai vajag daudz laika, lai sadalītos.
Jo plastmasa ir veidota no naftas( neatjaunojamais resurss), plastamasa aizņem lielāko daļu atkritumu uz pasaules.
Lai neapdraudētu apkārtni un vide būtu sakopta, lielā plastmasas daudzuma dēļ okeānā.
Jo būs kārtīga vide, okeānā nebūtu plastmasas
Lai gaiss nebūtu piesārņots, un kad ir sakopts, ir glītāka vide.
Piesārņo vidi, dzīvnieki mirst un augi.
Lai tik daudz nepiesārņotu.
Lai nekaitētu dabai.
Lai netērētu dabas reursus un nepiesārņotu dabu.
daba gaiss
Piesārņo vidi, nav tik labi, kā krūze.
Tas piesārņo dabu.
Lai nepiesārņo dabu un lai nav bieži jāiet talkās
Lai okeāns nebūtu pilns ar plastmasām un lai vide būtu skaista
Plastmasas dedzināšana bojā ozona slāni.
Lai nebūtu piemēslota daba
Ja nesamazināsim, visi atkritumi ies uz okeānu un mums nebūs svaigs ūdens
Lai nevarētu tik daudz piemēslot.
Jo tas piesārņo dabu, jo Zeme vēlāk uzsprāgs.
Jo atkritumi bojā mūsu vidi un tas nav veselīgi.
Lai mūsu vide būtu tīra un nepiesārņota, lai dzīvniekiem jūrās un okeānos kļūtu vieglāk
Lai daba būtu tīra.
Lai nepiemēslotu dabu un ekosistēmu.
Lai būtu tīrāka daba.
Lai nepiesārņotu vidi, lai uz slikto pusi neietekmētu dz.ivnieku veselību.
Jo tā mēs glābjam planētu un planētas materiālus.
Jo tad viss būs daudz tīrāks, un arī tiem, kas šķiro, nebūs tik liels darbs.
Jo mēs piesārņojam tā dabu un taucējam dzīvniekus.
Ūdenī ir daudz atkritumu un dzīvnieki mirst
Lai nebūtu kauns par valsti, lai meži nebūtu ar atkritumiem.
Lai nepiesārņotu dabu , palstmasu grūti pārstrādāt.
Lai mazāk gaisā laistos indīgas gāzes un mazāk piesārņotu dabu.
Lai daba attīstās.
Lai nevajadzētu ražot jaunu plastmasu, piesārņojot visu ar co2, bojā ozona slāni.
Lai tie mazāk piesārņo dabu un ielu.
Lai nebojātos apkārtējais gaiss.
Lai nepiesārņotu dabu.
Atkritumi, cena.
Jo tas piesārņo vidi un nogalina dabu, kaitē Zemes ozona slānim un bojā to.
Lai dzīvnieki nenomirtu un lai cilvēki nebrauktu uz slimnīcu.
Lai tīra daba, lai nekaitētu dzīvniekiem.
Lai nebūtu kaitīgi augiem un dabai, lai būtu tīra vide.
Lai mums būtu svaigs gaiss, tīra un skaista Latvija
Lai, ja nomestu plastmasu, lai putni neapēd.
Lai nebūtu lieki atkritumi.
Lai dzīvniekiem, dabai, augiem, neapēstu, nesatītos.
lai nedraudētu dabai un dzīvniekiem
Lai nepiesārņotu mežus, negalinātu dzīvniekus.
Lai novērstu globālo sasilšanu un nekaitētu dzīvniekiem.
Lai nepiesārņotu, lai samazinātu to veidošanos.
Lai būtu tīrāks, lai būtu svaigs gaiss.
Lai nemēslotu, tāpēc, ka plastmasas ir veidotas no neatjaunojamajiem dabas resursiem.
Lai būtu gaiss. radiācija.
Jo tas ir kaitīgi dabai un dzīvniekiem.
Jo plastmasa ir no naftas un viņa ir sintētiska un piesārņo.
Lai nepiesārņotu vidi, lai mēs nenoindētos.
Lai būtu svaigāks gaiss.
Jo tā ir labāk.
Lai daba būtu sakopta un nekaitētu dzīvajām būtnēm.
Lai dzīvnieki nenomirtu, apēdot plastmasu un nemētātos daudz plastmasu.
Jo tas ir pareizi.
Lai mums un dzīvniekiem būtu slāpeklis un lai mēs nesaindētos ar gaisu.
Jo pārāk daudz atkritumi pasaulē.
Jo mums tik daudz nevajag un mēs nogalinām zemi.
Lai tik daudz nepiesārņotu dabu un lai būtu tīrāks gaiss.
Lai būtu gudrs.
Lai nepiemēslotu dabu un lai atkritumus varētu lietot atkārtoti.
Jūras netīras.
Lai mazinātu globālo sasilšanu un lai būtu skaista daba.
Man ir vienalga.
Tas var kaitēt videi.
Jo dzīvnieki mirst no plastmasas saēšanās, skābeklis paliek mazāk.
Lai dzīvnieki nenomirtu, lai svaigs gaiss
Lai nebūtu atkritumi
Lai nav netīrs gaiss, lai nav viss ar atkritumiem.
Lai viss būtu tīrs, lai nebūtu smirdoņa.
Jo kaitē dabai un mums.
Lai būtu tīrāka apkārtne, Dzīvniekiem kaitīgi.
Lai mazāk kaitētu dabai.
Plastmasa rada globālo sasilšanu un kaitē dzīvniekiem.
Lai npiesārņotu dabu un nebojātu gaisu.
Lai nepiesārņotu, lai dzīvotu dzīvnieki.
Jo ūdeņi ir ļoti piesārņoti, jo plastmasa valda pār pasauli.
Lai nekaitētu dabai un Zeme būtu dabīgāka.
Lai dzīvnieki neizmirst un daba neiznīkst.
Ja nesamazināsies atkritumi, kaitēs dabai un dzīvniekiem.
Lai mūsu pasaule nebūtu atkritumu pilna.
Lai būtu kārtīga vide.
Jo mums tad būs tīrs.
Dzīvnieki mirst, zivis mirst.
Lai atkritumi nekaitētu dabai.
Jo tas nepalīdz videi, tas var kļūt kaitīgs mums.
Jo tas kaitē dabai, dzīvnieki var tos apēst un aizrīties.
Jo plastmasa nokļūst jūrās un pie dzīvniekiem.
Jo nākotnē dēļ tā pasaule nebūs.
Cits (29)
Vai zini kā jāšķiro atkritumi?171 atbilde
93,6%
160
11
Vai savās mājās šķiro atkritumus?171 atbilde
Reizēm38,6%21,1%40,4%
69
36
Reizēm66
Vai savā skolā šķiro atkritumus?171 atbilde
Reizēm38%14,6%47,4%
81
25
Reizēm65
Kura no šīm, tavuprāt, ir svarīgākā rīcība, lai mazinātu atkritumu radītās problēmas?171 atbilde
Atkritumu izmešana tamparedzētās vietāsNovērst un mazināt atkritumurašanosŠķirot arkritumus33,3%29,2%37,4%
Atkritumu izmešana tam paredzētās vietās64
Novērst un mazināt atkritumu rašanos50
Šķirot arkritumus57
Aptuveni cik daudz plastmasas pudeļu tu izmet atkritumos 2 nedēļu laikā?171 atbilde
Vienu vai mazāk2-34-5Vairāk kā 524,6%20,5%21,6%33,3%
Vienu vai mazāk42
2-357
4-537
Vairāk kā 535
Vai iepērkoties veikalā ņem līdzi savus atkārtoti lietotos plastmasas maisiņus? (augļiem, maizītēm)171 atbilde
Reizēm24%40,9%35,1%
41
60
Reizēm70

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru